Hỗ trợ Forumotion  » Tài Nguyên Forumotion » Kho Skin » Phpbb2

You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

avatar
 • Administrator
View user profile

cubimtq

cubimtq
loading...

Đã lâu lắm rồi Bim mới vào hotrofm các bạn nhỉ ;;)
Bim sẽ k ở lại lâu :D tháng 7 Bim mới thực sự trở lại cơ ^^!
Thôi thì hum nay rãnh zô chơi thì rip cho mọi người cái skin coi như quà nghen ^^!
Vào vấn đề lun này :D

Demo :

Thông tin skin :
Zany Nguyễn Design!
vBCredits I v. 1.5.1 Gold ©️2001-2010, PixelFX Studios Ltd.
Diễn Đàn Teen Cp!
Convers to phpbb2 by cubimtq!

Lưu ý: Khi sử dụng Skin nhớ up lại ảnh :D , yêu cầu không xóa tên người rip!

Code nè :
Xem toàn bộ code: [You must be registered and logged in to see this link.]

CSS:

Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (4 votes)

 • avatar
  cubimtq

  Post on 31/3/2013, 11:31 pm cubimtq

  index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
     </tr>
     <!-- END message_admin_titre -->
     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
     </tr>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
           <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                 <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                       <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                       <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                    </td>
                 </tr>

                 <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                 </tr>
              </table>
           </td>
        </tr>
     </table>
     <!-- END switch_fb_connect_no -->

     <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
           <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                 <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                       <table class="right">
                          <tr>
                             <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                             <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                             <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                             </td>
                          </tr>

                          <tr>
                             <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                             <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                             <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                       </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                       <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                 </tr>
              </table>
           </td>
        </tr>
     </table>
     <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr>
        <td width="50%" valign="top">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
           <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
           <!-- END switch_delete_cookies -->
           </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
           <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                 <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                 <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                 <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
           </span>
        </td>
     </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
           <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                 <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                       <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                       <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                    </td>
                 </tr>

                 <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                 </tr>
              </table>
           </td>
        </tr>
     </table>
     <!-- END switch_fb_connect_no -->

     <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
           <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                 <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                       <table class="right">
                          <tr>
                             <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                             <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                             <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                             </td>
                          </tr>

                          <tr>
                             <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                             <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                             <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                       </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                       <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                 </tr>
              </table>
           </td>
        </tr>
     </table>
     <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <!-- what's going on box -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
     <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN</td>
     </tr>
  </thead>


  <!-- logged-in users -->
  <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
        <a>Số người đang xem</a>
        </td>
     </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><a><img src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/misc/whos_online.gif" alt="Xem ai đang online" border="0" title="Xem ai đang online"/></a></td>
        <td class="alt1" width="100%">
           <div class="smallfont">
              {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
        {RECORD_USERS}<br />
           </div>
        </td>
     </tr>
  </tbody>
  <!-- end logged-in users -->
           <tbody><tr>
              <td class="alt2" colspan="2" align="center">
                 <span class="smallfont">{GROUP_LEGEND}</span>
              </td>
           </tr>


  <!-- Members who have Visited -->
  </tbody><tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_todayusers')"><img id="collapseimg_forumhome_todayusers" src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Tất cả các thành viên ghé thăm diễn đàn hôm nay
        </td>
     </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_todayusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><a href="memberlist.php"><img src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/misc/whos_online.gif" alt="" border="0"/></a></td>
        <td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">{LOGGED_IN_USER_LIST}</div></td>
     </tr>
  </tbody>
  <!-- PEMDATA38: Members who have Visited : Version = 3.8.002 : Revision =  -->

  <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
           Thống kê - -Diễn đàn Teen Cp - Teen Việt Nam  - Teen Thành Phố Cẩm Phả - Teen Quảng Ninh-
        </td>
     </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/misc/stats.gif" alt="Thống kê - -Diễn đàn Teen Cp - Teen Việt Nam  - Teen Thành Phố Cẩm Phả - Teen Quảng Ninh-" border="0" title="Thống kê - -Diễn đàn Teen Cp - Teen Việt Nam  - Teen Thành Phố Cẩm Phả - Teen Quảng Ninh-"/></td>
        <td class="alt1" width="100%">
        <div class="smallfont">
           {TOTAL_POSTS}<br />
        {TOTAL_USERS}<br />
        {NEWEST_USER}
        </div>
        </td>
     </tr>
  </tbody>

  </table>
  <br/>
  <!-- end what's going on box -->
  <!-- END disable_viewonline -->
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
        <td></td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
        <td>  </td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
     </tr>
  </table>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 31/3/2013, 11:32 pm cubimtq

  index_box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow -->
    <!-- BEGIN tablehead -->
  <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">

  <tbody>

    <tr>
        <td class="tcat" colspan="5">
         
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')"><img id="collapseimg_forumbit_1" src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/buttons/collapse_tcat.gif" alt="" border="0"/></a>
  {catrow.tablehead.L_FORUM}
         
        </td>
    </tr>
  </tbody>
    <!-- END tablehead -->
      <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="tcat" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="tcat" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
          <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
          </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="tcat2" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
     
    <!-- END cathead -->
   
    <!-- BEGIN forumrow -->

  <tbody id="collapseobj_forumbit_1">
  <tr align="center">
  <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->

    <td class="alt2" width="7%"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /></td>
    <td class="alt1Active" align="left" id="f2" width="48%">
        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
        <div class="smallfont">        <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
  </div>
       
        <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
          </span>
    </td>
    <td class="alt2" width="29%">
  <div class="smallfont" align="left">
    <img src="http://forum.vohiep.com/images/icons/icon1.gif"/><span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
  </div>
    </td>
  <td class="alt1" style="
      width: 8%;
  ">
  {catrow.forumrow.TOPICS}
    </td><td class="alt2">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
    </tr></tbody>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
      <!-- BEGIN tablefoot -->    </table><div class="bottomBar"> </div>
      <img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" />
      <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  <td class="rightBar"> </td>

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 31/3/2013, 11:32 pm cubimtq

  Footer_end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
     <tr>
        <td>
           <div>
              <div>
                 <div>
  <!-- END html_validation -->
                 </div>
              </div>
                            <form action="index.php" method="get" style="clear:left">

  <table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="960" class="page" align="center" style="
      margin-left: -9px;
  ">
  <tbody><tr>
     
     <td class="tfoot">
           <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
              <optgroup label="Chọn giao diện">
                 <option value="52" class="">-- iPhone3</option>
  <option value="26" class="">-- CpPro</option>
  <option value="56" class="">-- halloween</option>
  <option value="55" class="" selected="selected">-- VBulletin</option>

              </optgroup>
           </select>
     
     </td>
     <td class="tfoot">
     
           <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
              <optgroup label="Chọn ngôn ngữ">
                 <option value="1" class="">-- English (US)</option>
  <option value="2" class="" selected="selected">-- Vi?t Nam</option>

              </optgroup>
           </select>
     
     </td>
     <td class="tfoot" align="right" width="100%">
        <div class="smallfont">
           <strong>
              <a href="sendmessage.php" rel="nofollow" accesskey="9">Liên hệ</a> -
              
              
              
              <a href="archive/index.php">Lưu Trữ</a> -
              
              
              
              <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Lên trên</a>
           </strong>
        </div>
     </td>
  </tr>
  </tbody></table>
   </div>
            </div>
    </div>
    </div>
    </div>
  <!-- Footer -->
    <section id="footer-navigation">
   
      <div class="circle_cont">

        <img src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/footer.jpg"/>
   
      </div>
     
    </section>
  <!-- / Footer -->

  <div align="center">
     <div class="smallfont" align="center">
     <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
            <img src="http://teencp.net/forum/cron.php?rand=1364743574" alt="" width="1" height="1" border="0"/><div><a href="http://www.vbcredits.com/" target="_blank">vBCredits I</a> v. 1.5.1 Gold ©2001-2010, <a href="http://www.pixelfx.ca/" target="_blank">PixelFX Studios Ltd.</a></div>
     <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
            <br/>Diễn Đàn Teen Cp!<br/>Convers to phpbb2 by cubimtq!
     
     </div>
  </div>
  </form>
              <!-- BEGIN switch_footer_links -->
              <div align="center">
                 <div class="gen">
                    <!-- BEGIN footer_link -->
                       <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                       <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                    <!-- END footer_link -->
                 </div>
              </div>
              <!-- END switch_footer_links -->
           </div>
           {PROTECT_FOOTER}
        </td>
     </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 31/3/2013, 11:32 pm cubimtq

  Header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
           var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

           if (w_cont > 0)
           {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
              var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                 if ($(this).height() > height_max)
                 {
                    height_max = $(this).height();
                 }
              } );

              /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
           <tr height="25">
              <td class="catLeft">
                 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
              </td>
           </tr>
           <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
              <td class="row1" align="left" valign="top">
                 <div id="login_popup_buttons">
                    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                       <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                       <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                       <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                    </form>
                 </div>
                 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
              </td>
           </tr>
        </table>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->

     <a name="top"></a>
  <div class="wrapper">

    <header id="home">
   
      <div class="logo">TeenCp.Net</div>
     
      <h1 class="main_heading">Vietnam Information Technology!!!!!</h1>   
    </header>
   
    <section id="home-navigation">
   
      <div class="circle_cont">
     
        <ul>
          <li>
            <p><img src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/img/dude_ico.png" alt="About" title="About"/></p>
         
            <a href="/forum">Home</a> </li>
          <li>
        
            <p><img src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/img/portfolio_ico.png" alt="Portfolio" title="Portfolio"/></p>
         
            <a href="/forum">Forum</a> </li>
          <li>
        
            <p><img src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/img/blog_ico.png" alt="Blog" title="Blog"/></p>
         
            <a href="/forum">Blog</a> </li>
         
          <li class="last">
        
            <p><img src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/img/contact_ico.png" alt="Contact" title="Contact"/></p>
         
            <a href="/forum">Contact</a> </li>
         
        </ul>
      
      </div>
     
    </section>
  </div>
    <div align="center">
  <div style="width:960px;height:10px;background:url(http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/top.png);"> </div></div>
  <div align="center">

     <div class="page" style="width:960px; text-align:left">
  <div class="content">
        <div style="padding:0px 9px 0px 9px" align="left">
                    <!-- breadcrumb, login, pm info -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody><tr>
     <td class="alt1" width="100%">
        
            <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://teencp.net/forum/fullvn/orangegreen/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>-Diễn đàn Teen Cp - Teen Việt Nam  - Teen Thành Phố Cẩm Phả - Teen Quảng Ninh-</strong></div>
        
     </td>

     <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
        <!-- login form -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tbody><tr>
           <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Tên tài khoản</label></td>
           <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
  name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
  value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" /></td>
           <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
  <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
  tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label></td>
        </tr>
        <tr>
           <td class="smallfont"><label for="navbar_password">Mật khẩu</label></td>
           <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
  name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
  value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" /></td>
           <td><input class="button" value="Ðăng nhập" tabindex="104"
  title="Nhập username và mật khẩu đã cung cấp để đăng nhập, hoặc ấn vào 'đăng ký' để tao 1 tài khoản." accesskey="s"
                type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/></td>
        </tr>
        </tbody></table>
        
        <!-- END switch_user_logged_out -->
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall">
    <font color="red"> {LOGGED_AS}</font><br/>
  <font color="black"> {LAST_VISIT_DATE}<br/>
   {CURRENT_TIME}</font>
            </span><br/>
            <span class="logoutt"><a href="/login?logout=1&tid=a705b0909510fc3b8b146fd3a252b498&key=664f36">Thoát</a></span>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </form>
        <!-- / login form -->
     </td>

  </tr>
  </tbody></table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->

  <!-- nav buttons bar -->
  <div class="tborder" style="padding:6px; margin-top:5px;">
     <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
     <tbody><tr align="center">
           <td class="vbmenu_control"><a>{GENERATED_NAV_BAR}</a></td>
        </tr>
     </tbody></table>
  </div>
  <!-- / nav buttons bar -->
                    <br/>
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                    <!-- guest welcome message -->
  <div style="margin: 20px; height: 120px; background: url(http://np5.upanh.com/b5.s28.d1/aa709066d55a22b96ae3a654df2589e7_48345085.teencp.jpg
  ) no-repeat scroll left top transparent; padding-left: 130px; text-align: left; font-size: 20px; font-weight: bold;">
    Bạn ơi, <font color="red">những bài viết hay đã bị ẩn đi</font> và chỉ hiện lên khi bạn đã <a href="/register"><font color="green">đăng ký thành viên thôi</font></a>. Hãy bỏ ít phút <a href="/register"><font color="blue">đăng ký tài khoản</font></a> với diễn đàn mình nhé  <img src="http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/MatCuoi%20%2838%29.gif" border="0"/>
  </div><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody><tr>


  </tr>
  </tbody></table>
  <!-- / guest welcome message -->
                    <!-- END switch_user_logged_out -->
              <div style="clear: both;"></div>

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                       <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </td>
                    </tr>
                 </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                       <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </td>
                    </tr>
                 </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                       <tbody>
                          <tr>
                             <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                   {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                   <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                             </td>
                             <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                             </td>
                          </tr>
                       </tbody>
                    </table>
                 </div>
              </div>
   
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 31/3/2013, 11:33 pm cubimtq

  Viewtopic_body
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
          addthis_close();
        }
    });
  });
  //]]>
  </script>

  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
          <span class="nav">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->
          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
          </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
          <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
          <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
          <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
          <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
          </span>
          <!-- END switch_twitter_btn -->
          <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
          <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
              <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
          </span>
          <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
          <span class="gensmall bold">
              <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
              <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
              |
              <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>
              </script>
              <!-- END switch_plus_menu -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <table class="tborder" id="post29021" cellpadding="6" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="right">
        <td class="tcat" colspan="3" height="28">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                <td align="center" class="t-title">
                    <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                </td>
                <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
  <td class="thead" id="currentPost">
  <div class="normal" style="float:right">
   
  <a href="{postrow.displayed.POST_URL}"><b>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</b></a>
  </div>
  <div class="normal">
  <!-- status icon and date -->
  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

  alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
  <!-- / status icon and date -->
  </div>
  </td>
  </tr>
    <tr>
  </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr>
    <td class="ust" style="padding:0px">
        <!-- user info -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
        <tbody><tr>
          <td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
          <tr><td>

      </td></tr><tr>
        <td class="p2" class="alt2=">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        </tr><tr>
      </tr>
                            </tbody>
                            </table>
                    </td>
                    <td nowrap="nowrap">

              <div id="postmenu_29021">
              {postrow.displayed.POSTER_NAME}  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                   
              </div>

              {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
             
             
  <div class="p2" align="center">
                                  {postrow.displayed.POSTER_RANK} </div></td>
                    <td width="100%"> </td>
                    <td cellpadding="0" cellspacing="5" border="0" width="25%">
  </td>
                    <td nowrap="nowrap">

              <div class="smallfont">
  <div class="p2" align="center">
                <!-- BEGIN profile_field -->
              {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
              <!-- END profile_field -->
                                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                                    </div>
                <div>    </div>
              </div>
          </td>
                    </tr>
                    </tbody>
            </table>
            </td>
    </tr>
    <tr>
   
  <td class="alt1">

       
    <!-- message, attachments, sig -->

       

       
        <!-- message -->
  <div style="margin-top: 10px" align="left">
    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
      </div>
  <div style="padding:10px;">
  <div style="border : 1px solid #ccc;
  text-align:justify;
  padding : 5px 12px 5px 5px;
  width :auto;
  -moz-box-shadow: 0 2px 6px #b3b3b3;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 6px #b3b3b3;
  -moz-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius:6px;">

  <!-- Tiêu đề bài viết đầu tiên -->

  <center>
  <font color="red" size="5"><b>

  <!-- icon and title -->


  <strong>{TOPIC_TITLE}</strong>

  <!-- / icon and title -->

    </b></font><br/>
  </center>

    <br/>
        <div id="post_message_29021">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                    <div class="vote gensmall">
                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                      <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                      <!-- END switch_vote -->

                      <!-- BEGIN switch_bar -->
                      <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                          <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                          <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                          <!-- END switch_vote_plus -->

                          <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                          <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                          <!-- END switch_vote_minus -->
                      </div>
                      <!-- END switch_bar -->

                      <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                      <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                      <!-- END switch_no_bar -->

                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                      <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                      <!-- END switch_vote -->
                    </div>
                    <!-- END switch_vote_active -->
  <blockquote>   
    {postrow.displayed.MESSAGE}
  </blockquote>
                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                      <dl class="attachbox">
                          <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                          <dd>
                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                            <dl class="file">
                                <dt>
                                  <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                  <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                  <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                  <!-- END switch_dl_att -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->
                                </dt>

                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                <dd>
                                  <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_comment -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                <dd>
                                  <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_post_attachments -->
                          </dd>
                      </dl>
                      <!-- END switch_attachments -->
  </div>


    <br/>
  <div style="display:block;float:left;width:98%;">
    <br/>

  </div>
  </div>        </div>
        <!-- / message -->

         
        <!-- sig -->
  {postrow.displayed.SIGNATURE}
        <!-- / sig -->
        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
       

  <div style="margin-top: 10px" align="right">
          <!-- controls -->
  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  <!-- / controls -->
  </div>


    <!-- message, attachments, sig -->

    </td>
  </tr>           
    <tr>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
  </table>
  <br />
  <table class="tborder" id="post29021" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="alt1" colspan="3" height="28">
          <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="alt1" colspan="3" height="28">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="tborder" id="post29021" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
    <tr>
        <td class="alt1" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="alt1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
        <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
  </table>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->
  <table class="tborder" id="post29021" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="alt1" height="28">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <table class="tborder" id="post29021" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="alt1" height="28">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" valign="top">
          <!-- BEGIN link -->
          » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
          <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <table id="forum_rules" class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tbody>
        <tr>
          <td class="alt1">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tbody>
                    <tr>
                      <td valign="top">
                          <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                      </td>
                    </tr>
                </tbody>
              </table>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="alt1">
              <table>
                <tr>
                    <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                    <td class="logo">
                      <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                    </td>
                    <!-- END switch_forum_rule_image -->
                    <td class="rules postbody">
                      {RULE_MSG}
                    </td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </tbody>
  </table>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <table class="tborder" id="post29021" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="alt1" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a name="quickreply"></a>
          {QUICK_REPLY_FORM}<br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
              <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
          <td class="alt1" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
          <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
          <td class="alt1" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <!-- BEGIN show_permissions -->
                    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    <!-- END show_permissions -->
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </tbody>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
              <tbody>
        <tr>
          <td class="alt1" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </tbody>
          </table>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
          <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
          </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
          <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
          <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
  </table>
  </form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
          <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
              <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

              <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
              <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

              <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
          </form>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END viewtopic_bottom -->

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->
  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
  <style>
    .ust {
  background: #C8E5E9;
  border: #D0ECFB 0px solid;
  }
  .p2 {
  background: #FBFDFF url(http://daknongcity.com/forum/fullvn/nst/alt.jpg) repeat;
  padding: 5px;
  border: #9FDAE0 1px solid;
  font-size: 12px;
  color: #273D49;
  font-family: arial;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 6px #B3B3B3;
  }
  .thead {
  background: #5C7099 url(http://daknongcity.com/forum/fullvn/nst/gradient_thead.gif) repeat-x top left;
  color: #666;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  td.row1.over:hover, td.row2 {
  background-color: #ffffff;
  }
  </style>

  Trả lời nhanh
 • avatar
  anhdausai

  Post on 31/3/2013, 11:37 pm anhdausai

  đẹp like cho bim

  Trả lời nhanh
 • avatar
  hacker_topteen

  Post on 31/3/2013, 11:39 pm hacker_topteen

  cảm ơn bạn mong sau khi thi đại học xong bạn sẽ trở lại nhé

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 31/3/2013, 11:44 pm cubimtq

  tks 2 bạn :D

  Trả lời nhanh
 • avatar
  TinPr0

  Post on 1/4/2013, 9:44 am TinPr0

  Trả lời nhanh
 • avatar
  mhpro

  Post on 21/4/2013, 2:27 pm mhpro

  sdfd

  Trả lời nhanh
 • avatar
  Tin VIP

  Post on 21/4/2013, 2:42 pm Tin VIP

  xen

  Trả lời nhanh
 • avatar
  bablack

  Post on 21/4/2013, 6:51 pm bablack

  dddddddddddddd

  Trả lời nhanh
 • avatar
  mhpro

  Post on 30/4/2013, 3:05 am mhpro

  dfgsdfgsdf

  Trả lời nhanh
 • avatar
  nh0ck3n2b

  Post on 23/1/2014, 11:42 pm nh0ck3n2b

  asdasdasdxascaxa

  Trả lời nhanh
 • avatar
  nh0ck3n2b

  Post on 26/1/2014, 2:43 am nh0ck3n2b

  asdasxasc123

  Trả lời nhanh
 • avatar
  Ma_Xó

  Post on 18/4/2014, 11:15 am Ma_Xó

  đủ mười ký tự chưa

  Trả lời nhanh
 • avatar
  TienNghichNgom

  Post on 18/4/2014, 12:58 pm TienNghichNgom

  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  Trả lời nhanh
 • avatar
  kenbi05

  Post on 3/7/2015, 10:07 am kenbi05

  xem

  Trả lời nhanh
 • avatar
  trandangduat

  Post on 20/8/2015, 2:20 pm trandangduat

  s

  Trả lời nhanh
 • Sponsored content

  Post Sponsored content

  Trả lời nhanh

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum